Català | Español

En cas de dubte sobre algún dels nostres serveis, posis en contacte amb nosaltres i l'informarem.

Benvolgut/da senyor/a,

Bossacoma Xicoira Advocats vol agrair-li la confiança que ha dipositat en els nostres serveis per a fer-nos càrrec de la tramitació del seu divorci.

Volem recordar-li que totes les dades rebudes quedaran protegides per la llei vigent de protecció de dades de caràcter personal i pel secret professional de l'advocat.

En pocs dies, des del moment en que rebi la confirmació de recepció del formulari, li remetrem l'esborrany del conveni regulador per a que ens doni el seu vist-i-plau. Si no rebés l'acusament de rebut o l'esborrany del conveni, preguem es posi en contacte amb nosaltres el més aviat possible per a solucionar qualsevol incidència.

En cas d'aturar el procés després d'haver-li enviat el conveni regulador, ens haurà d'abonar una tarifa de 50€ en concepte de despeses de tramitació d'informació. Aquests 50€ se li restaran de l'import total si en un futur decidís reiniciar el procediment.

Si tingués dubtes a l'hora d'omplir el formulari, pot consultar i/o descarregar-se les instruccions que li facilitem amb aquest. En cas de necessitar un assessorament més detallat, pot enviar-nos un correu electrònic amb la seva consulta a divorciosonline@bossacomaxicoira.com


Abans d'omplir el formulari

Tornar al menú

Existeixen dos tipus de divorci des del punt de vista jurídic. El que és sol·licitat unilateralment per un dels cònjuges (procediment contenciós) i el que es sol·licita de mutu acord per ambdós cònjuges.

És aconsellable, primerament, intentar d'arribar a un acord amb el cònjuge i tramitar un divorci de mutu acord en comptes d'haver de tramitar un divorci contenciós. Això suposa un estalvi econòmic i emocional considerable, així com una reducció de temps i tràmits.

Per sol·licitar el divorci de mutu acord és imprescindible que es doni el següent supòsit:

 • Que hagin transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni, no essent obligatòria la separació prèvia.

Dins d'aquest supòsit s'hauran de donar, alhora, altres circumstàncies:

 • Que ambdós cònjuges estiguin d'acord en divorciar-se i estableixin una sèrie d'acords respecte els béns comuns i la futura relació amb els seus fills menors, en cas d'existir. Aquests acords (conveni regulador) hauran de presentar-se juntament amb la demanda.
 • Que les parts siguin dirigides per l'advocat i representades per un procurador.


Procediment d'actuació

Tornar al menú

Un advocat del nostre bufet redactarà la seva demanda de divorci de mutu acord i un esborrany de conveni regulador. Aquests documents li seran remesos en pocs dies, aproximadament en una setmana des de la recepció del formulari, per a que comprovi, tranquil·lament i a casa seva, que totes les dades siguin correctes.

Una vegada rebem el seu vist-i-plau, aquests documents, juntament amb uns poders per a plets generals (que s´hauran de fer pel client en una notaria que aquest lliurement escollirà i que tenen un cost aproximat, depenent de la notaria, d´uns 40 €) i altres documents obligatoris per presentar demanda de divorci, s'enviaran a un procurador del partit judicial on es dugui a terme el divorci.

La llei estableix la competència territorial en l´últim domicili del matrimoni. El procurador serà de lliure elecció per part del client. Nosaltres li facilitarem les dades de tots els procuradors del partit judicial on s´hagi de dur a terme el divorci. La figura del procurador és obligatòria per Llei, donada la seva labor de representació processal. El seu cost es variable, depenent del Col·legi de Procuradors de cada comunitat, establint com a preu purament orientatiu i sense que això signifiqui cap afirmació, la quantia de 150 € per a processos d´aquests tipus.

En cas que visquin en províncies diferents o un dels dos a l'estranger, podem realitzar la tramitació sense el desplaçament de cap dels dos cònjuges.

A partir del moment de la signatura del conveni, el procurador presentarà la documentació davant el jutjat corresponent i en el termini d'unes poques setmanes seran cridats pel jutjat per ratificar el conveni. El temps que es tardi en dictar sentència dependrà del volum de treball del jutjat en qüestió. Amb l'entrada en vigor de la nova Llei de divorci, es preveu que aquests siguin més curts. A mode orientatius aquests terminis podrien ser d'uns dos mesos aproximadament.

Una vegada obtinguda la sentència de divorci, el jutjat haurà d'enviar notificació de la mateixa al Registre Civil. Aquest tràmit el realitzarà el jutjat de forma gratuïta.

En aquells casos en què el conveni de divorci realitzi el repartiment dels béns de guanys, i entre aquests es trobi alguna vivenda, és precís inscriure aquest conveni al Registre de la Propietat per a que consti la nova titularitat del bé immoble.

Si el repartiment dels béns es realitza al 50%, tindrà una mínima repercussió fiscal, però abans d'inscriure'l al Registre de la Propietat s'haurà d'acudir a la delegació d'hisenda corresponent per a que us entreguin un document en el què consti que no estan obligats a abandonar els impostos corresponents.

En aquests darrers casos, els nostres honoraris no inclouen les tasses que corresponguin al Registre de la Propietat. La tramitació amb aquestes administracions és responsabilitat exclusiva del client.


Passos a seguir:

Tornar al menú

 • Complimenti el formulari que s'exposa a continuació
  (si té algun dubte previ pot enviar un mail a divorciosonline@bossacomaxicoira.com).
 • Comprovi que totes les dades que ha inclòs siguin correctes.
 • Una vegada confirmades aquestes, cliqui sobre "enviar".
 • En breu rebrà, a la seva adreça de correu electrònic, la confirmació de recepció.
 • A continuació cal procedir al pagament de 490 € + IVA, mitjançant transferència bancària al número de compte:
  0019 0040 31 4010005730 de Deutshe Bank, indicant nom i cognoms del transmitent.
 • Tot seguit li enviarem el Conveni Regulador i la demanda.
 • Si les dades són correctes ens haurà d'enviar un e-mail de confirmació.
 • En breu rebrà un e-mail sol·licitant que ens enviï quatre copies del conveni, signat per ambdues parts, juntament amb la següent documentació:
  • Una escriptura de poder per a plets, designant dos procuradors del partit judicial on es dugui a terme el divorci i dos procuradors del partit judicial on hi hagi l´Audiència Provincial, i l´equip de Bossacoma Xicoira Advocats (s´obté a la notaria).
  • Certificats de matrimoni, naixement dels fills (s´obtenen al Registre Civil).
  • Certificat d´empadronament dels cònjuges i del darrer domicili conjugal.
  • Altres documents aplicables al cas (escriptures de propietats....).
 • El nostre bufet li facilitarà, si ho necessités, una llista de procuradors per a la seva lliure contractació.
 • Seguidament, ens posarem en contacte amb el procurador de la llista dels poders per a plets, prèviament contractat per vostè, i li farem arribar la demanda per a que la pugui presentar. A partir d'aquest moment el client haurà de contactar directament amb el procurador per a seguir la tramitació del seu cas.
 • Nota: Si el client no envia la documentació sol·licitada, ni al·lega res al respecte en un termini 6 mesos o un cop enviada la documentació no ratifica el conveni en el temps establert, Bossacoma Xicoira Advocats tindrà dret a fer seves les quantitats percebudes sense dret a devolució per part del client. Si abans dels 6 mesos desisteix del procés, té dret a percebre la devolució dels diners menys 50 € + IVA, import que se li facturarà de despeses.

FORMULARI

Tornar al menú

Condicions de Contractació: El fet de sol·licitar-nos el formulari no implica cap compromís per part del client. Així mateix el client manifesta expressament en enviar-nos el formulari emplenat que totes les dades consignades són certes així com que els acords expressats en el mateix estan consensuats entre ambdós cònjuges i correctament exposats per a la nostra correcta interpretació exonerant a la nostra empresa o a l'advocat encarregat de la redacció del conveni de qualsevol tipus de responsabilitat en cas que ens facilitin dades errònies, falses o explicades de forma confusa per a la redacció del conveni i la demanda. Si el client, després d'haver-nos enviat omplert el formulari per a la tramitació del seu cas, i en l'hipotètic cas que paralitzés el procediment després de la nostra tramesa del conveni regulador i abans de la cita del procurador, ens haurà d'abonar una tarifa de 50 € en concepte de les despeses i el treball realitzat fins al moment. Aquests 50 € es restarien als 490 € si més endavant decidís reiniciar el procediment. En cas de no ser abonats ens reservem el dret de sol·licitar via judicial la quantitat total de tot el procediment, sotmetent-se les parts expressament als Tribunals de La Bisbal d'Empordà, amb renúncia del fur propi. En el cas de que la demanda judicial ja hagués estat interposada davant del jutjat, el client no tindrà dret a rescabalar cap quantitat.

1. Indíquins quin tipus de procedimient desitjaVeure Instruccions
Separació de mutu acord:  
Divorci de mutu acord:  
Mesures paterno-filials (parella de fet, no casats, amb fills menors):  

2. Dades personals del maritVeure Instruccions
Nom: Cognoms:
NIF/NIE:   Nacionalitat:  
Direcció: Codi Postal:
Població: Província:
Telèfon mòbil: Telèfon fix:
e-mail:

3. Dades personals de la mullerVeure Instruccions
Nom: Cognoms:
NIF/NIE:   Nacionalitat:  
Direcció: Codi Postal:
Població: Província:
Telèfon mòbil: Telèfon fix:
e-mail:

4. Dades del matrimoniVeure Instruccions
Civil o canònic (escrigui allò què correspongui):  
Data:   Lloc de la Celebració (ciutat i província):  
nº Tom (mirar al llibre de família):   nº pàgina (mirar al llibre de família):  
Província i direcció del primer domicili conjugal:  
Província i direcció del darrer domicili conjugal:  

Data d'inici de convivència:  

Província i direcció del primer domicili conjugal:  

Província i direcció del darrer domicili conjugal:  

Estan registrats en el registre de parelles de fet?  Si No 


5. Dades de la separació (d'existir)Veure Instruccions
No estem separats judicialment (divorci directe):  
Mutu acord o contenciosa (escrigui allò què correspongui):  
Número y localitat del jutjat:   Número de la sentència:  
Data de la sentència:   Nº d'autos del procés:  
Queden béns/deutes per repartir a la societat de ganancials?  Si No 

6. A quina localitat desitja que s'interposi la seva demandaVeure Instruccions
A la de l'actual domicili del marit (posi una creu si correspon):  
A la de l'actual domicili de la muller (posi una creu si correspon):  
A la del darrer domicili conjugal (indiqui direcció completa si és el cas):     
El cònjuge resident en una altra província es ratificarà (una creu on correspongui):
En persona   o per exhort en el seu jutjat de residència:  

7. Fills comunsVeure Instruccions
Nom primer fill:  Data de naixement:  
Nom segon fill: Data de naixement:  
Nom tercer fill:Data de naixement:  
Nom quart fill: Data de naixement:  

8. Guarda i custòdia dels fillsVeure Instruccions
Custòdia compartida (marqui la casella):  
Guàrdia i custòdia per a un dels cònjuges (ompli els següents camps):
Nom del fill:  S'atribueix la guarda i custòdia a:  
Nom del fill:  S'atribueix la guarda i custòdia a:  
Nom del fill:  S'atribueix la guarda i custòdia a:  
Nom del fill:  S'atribueix la guarda i custòdia a:  

9. Règim de visites per al cònjuge no custodiVeure Instruccions
Per a l'altre cònjuge (obligatori):
Règim de visites:
Hores y llocs de recollida i entrega dels menors:
Per als avis materns i paterns (opcional):
Règim de visites (especifiqui tant el dels avis materns com paterns):
Hores i llocs de recollida i entrega dels menors (especifiqui tant els dels avis materns com paterns):

10. Dades custòdia compartidaVeure Instruccions
Per a la muller:
Període de custòdia:
Hores i llocs de recollida i entrega dels menors:
Per al marit:
Període de custòdia:
Hores i llocs de recollida i entrega dels menors:

11. Pensió d'alimentsVeure Instruccions
Import (expressat en euros mensuals por cada fill):  
Nº de compte corrent on s'abonarà la pensió d'aliments:  
Dia mensual en què s'abonarà:  

12. Pensió compensatòriaVeure Instruccions
No s'estableix pensió compensatòria:  
S'estableix la següent pensió a favor de:
 • Nom de la persona que la rebrà:  
 • Import (expressat en euros mensuals):  
 • Nº de compte corrent:  
 • Dia mensual en què s'abonarà:  
 • Data de finalització de l'abonament la pensió:  

13. Atribució de l'ús de la vivenda familiarVeure Instruccions
S'atribueix l'ús a (posi nom i cognoms):  

Per un termini de temps determinat:  Per temps indefinit:  

Data de finalització (en cas de ser determinat):  

Indiqui la direcció completa:  

Indiqui'ns el propietari legal del pis:

 • a.  El marit:  
 • b.  La muller:  
 • c.  Ambdós, durant el matrimoni:  
 • d.  Ambdós, abans del matrimoni:  
 • e.  És de lloguer:  
 • f.  Una 3ª persona o altre:  
Hi ha hipoteca?  Si No En cas afirmatiu, indiquins qui la paga:  

14. Règim econòmico familiar (posi una x on correspongui)Veure Instruccions
Patrimonis separats des de la separació:  
No tenim cap bé que repartir-nos:  
Béns ganancials, el repartiment dels mateixos es farà en aquest procediment dintre de l'apartat 15:  
Béns ganancials, el repartiment dels mateixos es realitzarà un moment posterior a aquest procediment:  
Separació de béns por matrimoni en Catalunya o Balears:  
Separació de béns, mitjançant escriptura pública atorgada davant notari:  
 • a.  Nom del notari:  
 • b.  Data:  
 • c.  Població:  
 • d.  Província:  

15. Liquidació dels béns ganancials o en comú (repartiment dels béns)Veure Instruccions
a.  Béns comuns de la Societat de Ganancials o de la parella
1.  PIS 1, (comprat després del matrimoni o pagat en part durant el matrimoni):
a.  Direcció completa:  
b.  Dades registrals completes (any d'adquisició, lloc i nº registre, llibre, foli, secció i nº finca):
c.  És copropietat d'ambdós o bé ganancial:  Taxat en:  
2.  PIS 2, (comprat després del matrimoni o pagat en part durant el matrimoni):
a.  Direcció completa:  
b.  Dades registrals completes (any d'adquisició, lloc i nº registre, llibre, foli, secció i nº finca):
c.  És copropietat d'ambdós o bé ganancial:  Taxat en:  
3.  PIS 3, (comprat després del matrimoni o pagat en part durant el matrimoni):
a.  Direcció completa:  
b.  Dades registrals completes (any d'adquisició, lloc i nº registre, llibre, foli, secció i nº finca):
c.  És copropietat d'ambdós o bé ganancial:  Taxat en:  
4.  VEHICLE 1
 • a.  Tipus (cotxe, moto, ...):  
 • b.  Marca:  
 • c.  Model:  
 • d.  Matricula:  
 • e.  Taxat en:  
5.  VEHICLE 2
 • a.  Tipus (cotxe, moto, ...):  
 • b.  Marca:  
 • c.  Model:  
 • d.  Matricula:  
 • e.  Taxat en:  
6.  VEHICLE 3
 • a.  Tipus (cotxe, moto, ...):  
 • b.  Marca:  
 • c.  Model:  
 • d.  Matricula:  
 • e.  Taxat en:  
7.  Altre bé
Taxat en:  
8.  Altre bé
Taxat en:  
9.  Altre bé
Taxat en:  
b.  Deutes Comuns de la Societat de Ganancials o de la parella (indicar bé què carrega el deute)
1.  Valorat en:  
2.  Valorat en:  
3.  Valorat en:  
4.  Valorat en:  
5.  Valorat en:  
c.  S'atribueixen al marit els següents béns o deutes
Bé o Deute, Indicar 'PIS1', 'VEHICLE 1', etc…:  Taxat en:  
Bé o Deute, Indicar 'PIS2', 'VEHICLE 2', etc…:  Taxat en:  
Bé o Deute, Indicar 'PIS3', 'VEHICLE 3', etc…:  Taxat en:  
Bé o Deute, Indicar 'PIS3', 'VEHICLE 3', etc…:  Taxat en:  
d.  S'atribueixen a la muller els següents béns o deutes
Bé o Deute, Indicar 'PIS1', 'VEHICLE 1', etc…:  Taxat en:  
Bé o Deute, Indicar 'PIS2', 'VEHICLE 2', etc…:  Taxat en:  
Bé o Deute, Indicar 'PIS3', 'VEHICLE 3', etc…:  Taxat en:  
Bé o Deute, Indicar 'PIS3', 'VEHICLE 3', etc…:  Taxat en:  

16. Pagament del procedimient pels cònjugesVeure Instruccions
 • a.  Al 50 %:  
 • b.  Paga el marit en la seva totalitat:  
 • c.  Altre / No desitgem indicar-ho:  
 • d.  Paga la muller en la seva totalitat:  

17. Consideracions que vulgui fer-nos o qualsevol altra informació que vulgui incloure
en el conveni
Veure Instruccions

18. Documentació a presentar al Procurador en el moment de firmar la demanda
(no fa falta que ens l'enviï amb el formulari)
Veure Instruccions
Certificat literal de matrimoni (es pot obtenir al Registro Civil)
Certificat literal del naixement dels fills (es pot obtenir al Registro Civil)
Conveni regulador de la separació (d'existir)
Sentència de separació (d'existir)
Document de capitulacions matrimonials o separació de béns (d'existir)
Certificat d'empadronament (de la localitat on es presenti la demanda)

Instruccions del FORMULARI

Tornar al menú


1. Indíquins quin tipus de procedimient desitjaTorna al formulari

Aquest apartat ens serveix per saber si el que desitgen és una separació o un divorci de mutu acord. En l'actualitat poden tramitar directament el divorci sense estar separats.

La diferència entre el divorci i la separació legal rau en que la separació no significa la ruptura definitiva del matrimoni sinó que és establir uns acords que regularan la vida separada dels cònjuges. Amb un simple escrit al jutjat s'anul·laria la separació tornant a estar casat. Tanmateix no es poden casar amb cap altra persona. És recomanable especialment per a parelles que no estiguin segures d'una ruptura definitiva del matrimoni.

El divorci tanmateix sí que suposa la ruptura definitiva del vincle matrimonial.

Si vostès són una parella de fet, això és, que no han contret matrimoni, però tenen fills menors en comú, poden regular les seves relacions amb els seus fills judicialment per preservar els drets dels fills i dels pares respecte a la guarda i custodia, règim de visites per al pare no custodi i pensió d'aliments. Si és el seu cas marqui una X en l'apartat "Mesures Patern-filials", en aquest cas no ha d'omplir l'apartat del matrimoni.


2. Dades personals del maritTorna al formulari

És important que posi un telèfon de contacte per poder concertar la cita amb el Procurador per firmar la demanda.


3. Dades personals de la mullerTorna al formulari

És important que posi un telèfon de contacte per poder concertar la cita amb el Procurador per firmar la demanda.


4. Dades del matrimoniTorna al formulari

Ens ha de dir si el matrimoni va ser civil o religiós, així com la data i el lloc de celebració. Ens indiqui també quin va ser l'últim domicili conjugal.

Els números de tom i pàgina es refereix al lloc d'inscripció del matrimoni en el Registre Civil, aquestes dades apareixen al llibre de família en l'apartat del matrimoni. Aquestes dades no són obligatòries si no desitja indicar-los.


5. Dades de la separacióTorna al formulari

Ens ha de dir si la separació es va produir de mutu acord o contenciosa així com totes les dades de la mateixa: data, lloc, nombre d'actes i jutjat; també la data i el número de la sentència. En ocasions no trobarà o el núm. d'autos o el núm. de la sentència, en aquest cas ens enviï el formulari sense la dada que li falti.

Si no s'ha produït una separació legal, faci-ho constar en l'apartat corresponent.


6. A quina localitat desitja que s'interposi la seva demanda?Torna al formulari

La llei estableix que la demanda de separació o divorci s'ha de presentar al lloc de residència habitual de qualsevol dels dos cònjuges o bé a la localitat de l'últim domicili conjugal.

Si vostès viuen en llocs diferents haurien d'acordar de forma consensuada en quina d'aquestes tres opcions volen que s'interposi la demanda de separació o divorci.

En el cas que cada cònjuge visqui en províncies diferents hauran de decidir en quina de les dues localitats presenten la demanda.

Per a la ratificació podem sol·licitar que es pugui ratificar per exhort al propi jutjat de residència i d'aquesta forma no hagi de desplaçar-se, encara que aquest tràmit pot retardar la sentència diverses setmanes. Ens hauran d'indicar si prefereixen el mètode de l'exhort o bé preferiria ratificar-se en persona.

En el cas que un dels cònjuges visqui a l'estranger, per a la ratificació, si no desitja desplaçar-se pot realitzar un poder notarial perquè el procurador es ratifiqui en el seu nom. Hauríem de donar-li les instruccions precises per realitzar-lo. Hem d'informar-lo que és potestat del jutge acceptar l'esmentat poder per a la ratificación, encara que ho solen acceptar en un 98% de les ocasions.


7. Fills comunsTorna al formulari

Digui'ns el nom i la data de naixement dels fills comuns del matrimoni, si n'hi hagués.


8. Guarda i custòdia dels fillsTorna al formulari

Es pot atribuir la custòdia dels menors a un sol dels cònjuges, establint per al cònjuge sense custodia un període de vistes completament lliure (amb un mínim en cas de desacord) o bé establir la guarda i custòdia compartida entre ambdós cònjuges. Posi una X per al que correspongui.

En el cas de la custòdia compartida li informem que depenent dels períodes de custòdia que estableixin i del fiscal i el jutge que els toqui pot ser que posin objeccions a la mateixa.

Així mateix li indiquem que la guarda i custòdia es refereix fonamentalment al cònjuge que conviurà habitualment amb el menor, la pàtria potestat sobre els fills serà compartida sempre per ambdós pares.

En el cas que se li atribueixi la custòdia del menor a la mare o al pare, ens ha d'indicar el nom del fill seguit del nom del progenitor que correspongui.

Pot donar-se el cas que existeixi més d'un fill i que el pare obtingui la guarda i custòdia d'un fill i la mare obtingui la de l'altre o d'altres. Per exemple, si són tres els fills, en poden quedar dos amb la mare i un amb el pare i viceversa. No obstant això, existeix un principi general del Dret de Família que estableix que s'ha d'intentar no separar els germans.


9. Règim de visites per a l'altre cònjugeTorna al formulari

El cònjuge que no tingui la guarda i custòdia dels fills té dret a establir una relació normalitzada amb ells mitjançant un règim de visites prèviament establert al Conveni.

És per això que ens ha d'indicar en aquest apartat la manera en la qual es realitzaran aquestes visites. El règim de visites és lliure sempre que no obstaculitzi la correcta formació del menor.

Com a mínim el règim de visites ha de ser el següent:

 • La meitat de les vacances escolars (estiu, Setmana Santa i Nadal) También pot donar-se el cas en el qual els pares alternin les vacances d'un any amb les d'un altre.
 • Un cap de setmana altern ha de correspondre, almenys, al pare i a la mare.

En cada un d'aquests casos cal indicar les dates, hores i llocs concrets per al lliurament i recollida dels fills.

El règim que s'imposi al Conveni serà el mínim que s'hagi de complir però sempre podrà ser més ampli si es posen d'acord les parts posteriorment.

Alhora, existeix la possibilitat que s'estableixi un règim de visites totalment obert, de manera que no s'estableixi un calendari determinat, sinó que quedarà determinat per la lliure voluntat dels pares en cada moment.

En aquests casos sempre incloem un règim complementari únicament per al cas en el qual els cònjuges posteriorment no arribin a un acord sobre el gaudi del règim esmentat.

Recentment s'ha realitzat una reforma de la llei que permet que s'estableixi a més del règim de visites del cònjuge que no tingui la guàrdia i custodia, un règim de visites entre els avis i els seus néts. Aquest règim de visites s'aprovarà sempre en interès dels menors.


10. Dades custòdia compartidaTorna al formulari

Ens ha d'indicar en aquest apartat la manera en la qual es reparteixen els períodes de custòdia entre els dos cònjuges. El règim de visites és lliure sempre que no obstaculitzi la correcta formació del menor. No obstant això és recomanable que siguin períodes de custòdia llargs perquè el jutge o el fiscal no posin objeccions.

En cada un d'aquests casos cal indicar les dates, hores i llocs concrets per al lliurament i recollida dels fills.


11. Pensió d'alimentsTorna al formulari

És la pensió que ha d'atorgar el cònjuge que no convisqui habitualment amb els fills.

Aquesta pensió alimentària és obligatòria per als fills menors. Per establir-la no hi ha criteris objectius encara que sempre hauran de contemplar les necessitats bàsiques del nen com a: alimentació, allotjament, assistència mèdica i educació.

També es tindran en compte les possibilitats econòmiques dels pares de forma que la pensió per aliments a favor del menor s'ha de calcular en funció dels ingressos del cònjuge no custodi, és a dir, el cònjuge que no tingui la guàrdia i custodi del menor, i que és l'obligat a pagar la pensió per aliments.

En el cas de la custòdia compartida també cal establir la pensió d'aliments i serà per al cònjuge que en cada període no tingui la guarda i custòdia. Encara que si els períodes de custòdia són igualitaris es podria indicar que cada cònjuge es fa càrrec de la manutenció del menor en el seu període de custòdia.

Si el fill gran d'edat no ha acabat la seva formació, i manca d'ingressos propis, se li ha d'abonar una pensió alimentària fins que s'independitzi econòmicament.

Les despeses imprevisibles, com per exemple poden ser despeses de dentista o altres de no cobertes per la seguretat social, es pagaran a part de la pensió d'aliments. Aquestes són les anomenades "Despeses Extraordinàries", que llevat que ens indiquin el contrari seran abonades per parts iguals pels pares.

Cal fixar les bases de l'actualització de la pensió. Si no indica res, s'utilitzarà el criteri general d'actualització conforme a la variació de l'IPC.

Ens indiqui l'import expressat en euros mensuals per a cada fill, així com el moment i la forma en la qual s'abonarà (Ex.: 200 €, en un abonament a compte bancària dins de la primera setmana de cada mes).


12. Pensió compensatòriaTorna al formulari

Aquesta Pensió s'estableix quan un dels cònjuges vagi a patir un important menyscabament del seu nivell de vida a causa del Divorci.

No existeix obligatorietat d'establir aquesta pensió. Per determinar si correspon aquesta pensió, i la quantia d'aquesta, s'haurà de tenir en compte, entre altres circumstàncies, aquestes:

 • La qualificació professional i la possibilitat d'accés a una ocupació.
 • L'edat i l'estat de la salut.
 • La durada del matrimoni o convivència conjugal.
 • La dedicació a tasques familiars, passades i futures.
 • La col·laboració en l'activitat professional de l'altre cònjuge.

Aquesta pensió pot ser substituïda pel lliurament de béns o per mitjà d'una indemnització.

S'han de fixar les bases de l'actualització de la pensió. Si no indica res, s'utilitzarà el criteri general d'actualització conforme a la variació de l'IPC.

Ens indiqui l'import expressat en euros mensuals, així com el moment i la forma en la qual s'abonarà (Ex.: 250 €, en un abonament a compte bancària dins de la primera setmana de cada mes).

El dret a aquesta pensió desapareix si el beneficiari contragués un nou matrimoni, visqués maritalmente amb una altra persona o si deixessin de donar-se les circumstàncies que van motivar el seu establiment. Si desitgen especificar qualsevol altra raó o circumstància per la qual deixarà de fer-se efectiva l'esmentada pensió (canvi de circumstàncies de treball|feina o econòmiques, per exemple) ho indiqui en l'apartat "e".


13. Atribució de l'ús de l'habitatge familiarTorna al formulari

Aquest apartat cal omplir-lo únicament si el cònjuge que no continua residint al domicili conjugal és, o continua sent, el propietari total o parcial de l'habitatge.

Normalment se sol atribuir l'ús de l'habitatge familiar a aquell cònjuge que vagi a conviure amb els fills o bé a un dels cònjuges que quedi més desprotegit econòmicament després del divorci. Aquesta atribució no suposa una transferència de la propietat.

Aquesta atribució pot establir-se durant un temps determinat que acordin i que ens han d'indicar o de forma indefinida.

Ens ha d'indicar qui és el propietari legal del pis, i el cas de ser ambdós, indicar-nos si la propietat es va adquirir durant el matrimoni en règim de ganancials o bé es va adquirir per ambdós abans del matrimoni.

L'habitatge pot ser un bé de ganancials o no (privatiu). En el cas de ser-ho i dissoldre's el règim de de ganancials, se li pot atribuir a un dels cònjuges el seu ús i gaudi, de forma temporal, per a la cura dels fills.

Si s'atribueix el pis temporalment a un dels cònjuges per tenir la Guarda i Custòdia dels fills, normalment també se li atribueix en les mateixes condicions l'aixovar de la casa.


14. Règim econòmic familiarTorna al formulari

Normalment el règim econòmic familiar és el de Règim de Ganancials tret que el matrimoni hagués pactat anteriorment davant de notari una Separació de Béns, amb el que els cònjuges mantenen economies separades i els béns i deutes sol li pertanyen al que els contragués. En el cas que tinguin pactat Separació de Béns no ompli l'apartat 15.

També pot ocórrer que vostès s'hagin casat a Catalunya, País Basc o les Balears. En aquest cas el règim que regeix per defecte és directament el de Separació de Béns pel que tampoc no ha d'omplir l'apartat 15.

En aquests casos posin una creu en l'apartat corresponent a matrimoni a Catalunya, País Basc o les Balears.

Encara que tinguin el règim de Separació de Béns, podria donar-se el cas que tinguessin Béns Comuns, és a dir, béns que van ser adquirits entre ambdós cònjuges, en aquest cas si poden repartir-se'ls en l'esmentat apartat si ho desitgen.

Podria ser que vostès, encara havent-se casat a Catalunya, País Basc o les Balears, hagin pactat el Règim de Ganancials. En aquest cas sí que haurien d'emplenar l'apartat 15.

Amb el Règim de Ganancials, que es produeix per defecte, el repartiment dels béns i deutes es reparteixen de forma igualitària, encara que aquest repartiment l'estableixen vostès de manera lliure i com més els convingui.

És possible que en la separació ja es dissolgués completament la Societat de Ganancials, ho faci constar en l'apartat.


15. Liquidació de la societat de ganancials (repartiment de béns)Torna al formulari

Si el matrimoni va optar pel règim de ganancials, poden repartir-se els béns corresponents entre ambdós, i hauran de determinar quins béns i deutes, posteriors al matrimoni, li correspondran a cada un dels cònjuges.

Els béns adquirits abans del matrimoni són privatius del cònjuge que els adquireix encara que si part del bé s'ha pagat mitjançant una hipoteca o crèdit dins del matrimoni en règim de de ganancials, aquest percentatge pagat dins del matrimoni es consideraria de ganancials i per tant d'ambdós al 50%, el percentatge pagat abans del matrimoni seria privatiu.

Ens han d'indicar en l'apartat corresponent si els pisos han estat comprats per ambdós en copropietat o bé s'ha adquirit durant el matrimoni per un sol dels dos però és un bé de ganancials d'ambdós.

També poden optar, per liquidar la societat de ganancials en un moment posterior. Si aquest fos el seu cas, marqui amb una X l'apartat destinat a tal finalitat en el punt 14, sense que sigui necessari, per tant, que empleni l'apartat 15.

Apartats a i b: En aquests apartats indiqui els béns (a.) i deutes (b.) que hagin adquirit posteriorment a la celebració del matrimoni, que seran els que es reparteixin en els apartats "c" i "d".

Immediatament després de la indicació del bé o deute, realitzin una taxació del mateix, que pot ser la que vostès, de mutu acord, estimin més aproximada. És important que especifiquin les dades concretes de cada un dels béns i deutes a repartir. Quant a la taxació dels pisos poden trucar a l'oficina d'Hisenda de la comunitat on es trobi el pis on els donaran una taxació en relació amb dades del pis com l'any de construcció, pis, metres, exterior o interior, núm. habitacions, etc...

Apartats c i d: Una vegada enumerats i taxats els béns i deutes comuns de la societat de ganancials en els apartats a i b, s'hauran de repartir aquests entre el marit (c.) i la dona (d.) Aquest repartiment és lliure encara que és preferible que sigui exactament al 50% ja que amb aquesta opció no paguen l'impost de donacions i l'impost de transmissions patrimonials al mínim, si no és al 50% aquest impost és superior, a més d'afectar l'impost de l'IRPF ja que es considera un guany o pèrdua patrimonial i cal declarar-ho. Els percentatges a abonar en els esmentats impostos depenen de cada Comunitat Autònoma pel que li recomanem que truqui a informació de tributs d'aquesta.

Posarem un senzill exemple de com es pot fer el repartiment, posem que els béns i deutes del matrimoni són:

 • Un Apartament a Madrid amb estris i aixovar taxat en 120.000 €
 • Un turisme taxat en 10.000 €
 • Deute d'hipoteca sobre l'apartament valorat en -50.000 €

Vostè haurà d'especificar les característiques de cada un d'ells, per exemple l'adreça completa de l'apartament i les dades registrals o les dades de l'automòbil.

El resultat que ens dóna de realitzar l'operació de sumar tots els béns i restar el valor de la hipoteca és de 80.000 €, els quals cal, dividir-los entre ambdós cònjuges de manera igualitària:

Apartament + turisme - hipoteca =80.000 / 2 =40.000 €

Com a exemple, els passos per al repartiment dels béns pot realitzar-se d'aquesta forma:

 • Es ven l'Apartament per 120.000 €
 • Es liquida la hipoteca amb part de la quantitat obtinguda de la venda de l'apartament, és a dir: 120.000 - 50.000 =70.000 €, que seran els diners en metàl·lic que quedi disponible després de l'operació
 • S'atribueix el vehicle a l'esposa, taxat en 10.000 €

D'aquesta forma ens queda una quantitat en efectiu i el vehicle, que s'han de repartir, com li hem dit, per parts iguals entre els cònjuges, a la seva elecció:

La dona es queda amb el vehicle (10.000 €) +30.000 € =40.000 €

El marit es queda amb 40.000 €

Aquesta liquidació pot fer-se de la forma que es vulgui. Les fórmules poden ser múltiples. Aquest sol ha estat un exemple tipus, però sempre aquest repartiment, preferiblement, deu que ser igualitari, al 50%.

Els tres supòsits que poden donar-se en el repartiment són els següents:

 • Que la liquidació es faci de forma igualitària i al 50%. - en aquest cas està efectivament exempt del pagament de qualsevol impost, encara que cal, fer la liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials dins dels 30 dies hàbils posteriors a la firma del document (hi ha obligació de presentar la liquidació per dir que està exempta).
 • Que la liquidació no sigui al 50%, i un dels cònjuges tingui un excés d'adjudicació (que no es compensa económicament). - En aquest cas cal liquidar l'impost de Donacions. També s'ha de liquidar dins dels 30 dies hàbils posteriors a la firma del document.
 • Que la liquidació no sigui al 50%, resultant per tant un excés d'adjudicació per a un dels cònjuges, però que aquest excés es compensi econòmicament. - En aquest cas poden donar-se, al seu torn dos supòsits diferents:
  • Que la compensació econòmica es faci amb diners provinents de la societat de ganancials. - En aquest cas resulta d'aplicació l'exposat per al cas 1r (liquidació al 50%).-está exempt del pagament de qualsevol impost encara que existeix l'obligació de liquidar dins dels 30 dies hàbils posteriors a la firma del document l'Impost de Transmissions patrimoniales (que sortirà exempta).
  • Que la compensació econòmica es faci amb diners privatius de l'altre cònjuge. - En aquest cas cal liquidar l'impost de Transmissions patrimonials (dins dels 30 dies hàbils posteriors a la firma del document) que no estarà exempt.
 • Els recordem que si un de vostès es queda amb la propietat del domicili conjugal hauran d'acudir al Registre de la Propietat que li pertanyi amb el conveni regulador i la sentència per canviar la titularitat del mateix una vegada abonats els impostos que els corresponguin.


16. Pagament del procediment pels cònjugesTorna al formulari

Ens pot indicar qui es farà càrrec del pagament dels honoraris, si és al 50% o si els abonarà o el marit o l'esposa per complet. O bé no desitgen indicar res sobre aquest aspecte.

El que acordin en aquest aspecte i encara que ens ho indiquin aquí i es reflecteixi al conveni, és un acord privatiu entre vostès i en cap cas no li eximeix a l'altre del pagament dels nostres honoraris si un dels dos no compleix amb l'acord.

Al conveni s'indicaria el seu acord i serviria com a document de pagament per reclamar a l'altra part la devolució dels diners aportats per al pagament dels nostres honoraris.


17. Consideracions vulgui fer-nos o qualsevol altra informació que vulgi incloure al ConveniTorna al formulari

En aquest apartat pot escriure qualsevol tipus de consideració, comentari, opinió, suggeriment, etc..., que vulgui fer-nos.

També ens pot fer constar qualsevol altre tipus d'informació que vulgui incloure al conveni i que no vingui especificada al formulari. O bé si ens desitja explicar algun dels acords als quals han arribat en forma de redacció.


18. Documentació a presentar al Procurador en el moment de firmar el ConveniTorna al formulari

En el moment de firmar el conveni al despatx del procurador, s'hauran d'emportar al seu despatx els següents documents:

 • Còpia de la sentència de la separació, si els cònjuges estiguessin separats judicialment.
 • Certificat literal de matrimoni, a sol·licitar en el Registre Civil.
 • Certificats literals de naixement dels fills haguts dins del matrimoni, tant si són majors d'edat com si són menors. Si no es tenen fills no s'ha de presentar aquest document.
 • Si s'estableixen pensions per aliments a favor dels fills és convenient que el cònjuge que hagi de pagar la pensió esmentada per aliments aporti la seva última declaració de la renda, perquè el Fiscal pugui calcular si la quantia de la pensió d'aliments a favor dels fills és adequada o no.
 • En el cas que el cònjuge tingués el règim de separació de béns per haver-ho establert davant de notari és necessari que portin al procurador una còpia de l'escriptura de capitulacions.

També és convenient aportar certificat d'empadronament del cònjuge o cònjuges que resideixin o hagin residit a la localitat on es vagi a presentar la demanda.

Tornar al menú

BOSSACOMA XICOIRA ADVOCATS | Colomer, 3 Baixos - 17200 Palafrugell (Girona) | Tel. 972 30 05 14 - Fax. 972 30 54 42

Desenvolupat per la mosca comunicació