L'ús dels serveis o la seva contractació a www.bossacomaxicoira.com suposa l'acceptació de les següents Condicions Generals.

L'acceptació de les presents Condicions Generals per part del Client és condició prèvia indispensable i obligatòria per a poder accedir al servei de consulta on-line. El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents condicions generals i acceptar-les.

1) Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació:
Mitjançant l'acceptació d'aquest contracte Vostè declara:

Aquestes Condicions Generals regulen la relació jurídica que neix dels processos de contractació realitzats entre els Usuaris - Clients (des d'ara “els Clients”) de la pàgina Web de serveis de consultes en línia situada en la URL http://www.bossacomaxicoira.com, copropietat de Guillem Bossacoma Xicoira (des d'ara “Bossacomaxicoira.com”). Els Clients accepten les Condicions Generals des del moment que utilitzin o contractin el servei. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients, i així mateix Bossacomaxicoira.com posa a la disposició d'aquests el número de telèfon 00 34 972 30 66 33 i l'adreça de e-mail advocats@bossacomaxicoira.com, perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre aquestes Condicions Generals.

2) Normativa aplicable:

Les presents Condicions Generals estan subjectes a l'establer en la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de la Contractació, a la Llei 26/1984, del 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, del 17 de desembre, sobre Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Si Vostè resideix fora d'Espanya i en virtut de la seva legislació no fora d'aplicació la Legislació espanyola, Vostè no podrà contractar els serveis de Bossacomaxicoira.com.

3) Modificació de les Condicions Generals:

Bossacomaxicoira.com podrà modificar les Condicions Generals, prèvia notificació als Clients i amb l'antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través del portal. S'entendrà complert l’esmentat deure de notificació mitjançant la seva publicació a la pàgina Web www. bossacomaxicoira.com.

Sempre, i en tot cas, abans de poder contractar els serveis de Bossacomaxicoira.com, es podran consultar les Condicions Generals.

4) Propietat Intel·lectual:

Els continguts subministrats per Bossacomaxicoira.com estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial, i són titularitat exclusiva de la propietat de Bossacomaxicoira.com, o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un servei, Bossacomaxicoira.com no confereix al adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Bossacomaxicoira.com tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà del previ consentiment per escrit de la propietat de Bossacomaxicoira.com. El Client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts.

Tot l'anterior s'estén també, a més del contingut inclòs en Bossacomaxicoira.com, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

5) Ús del servei i responsabilitats:

Bossacomaxicoira.com no garanteix l'ús permanent dels serveis, quedant exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la indisponibilidad del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

Bossacomaxicoira.com no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines Web que no siguin titularitat seva, i per tant, que no puguin ser controlades per aquesta.

El Client manifesta que coneix que la informació facilitada per Bossacomaxicoira.com a través dels seus serveis, no té caràcter legal, i s'ofereix única i exclusivament a efectes informatius.

El servei de consultes s'ofereix a efectes informatius i té de forma expressa efectes limitats ja que no es revisen documents que puguin ser rellevants o no es disposa d'informació completa en cap cas, amb la qual cosa és una opinió limitada a la vista de la informació facilitada pel client.

6) Privadesa i Protecció de Dades Personals:

A través del lliurament de l'adreça de correu electrònic o altres dades personals, els Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractades i a més utilitzades per a enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis oferts per Bossacomaxicoira.com. Així mateix, Bossacomaxicoira.com posa a la disposició dels Clients l'adreça de correu electrònic advocats@ bossacomaxicoira.com, i el telèfon 00 34 972 30 66 33 perquè aquests revoquin el consentiment prestat.

Bossacomaxicoira.com declara que compleix amb la normativa vigent sobre Protecció de Dades, i en particular la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre i el Reial decret 994/1999, del 11 de juny. Així mateix, Bossacomaxicoira.com posa a la disposició dels Clients els mitjans de contacte esmentats en el paràgraf anterior per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits en la legislació vigent.

7) Legislació aplicable i jurisdicció competent:

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.

8) Notificacions:

Totes les notificacions, requeriments, i altres comunicacions que hagin d'efectuar-se per les parts en relació a les presents Condicions Generals, haurien d'efectuar-se per escrit i s'entendrà que han estat realitzades quan siguin lliurades en mà o bé per correu ordinari al domicili de l'altra part o bé al correu electrònic d'aquesta, o a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part indiqui.

9) Nul·litat i ineficàcia de les clàusules:

Si alguna de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç això afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa a la qual es refereixi aquesta ineficàcia o nul·litat, subsistint les Condicions Generals en tot la resta, tenint-se per no posada la clàusula afectada o la seva part.

10) Condicions Generals d'ús del Servei de consultes en línia de Bossacomaxicoira.com:

1) Descripció del servei:

Mitjançant el servei de consultes en línia de Bossacomaxicoira.com es procedeix a la resolució de totes aquelles qüestions de caràcter legal en tot allò relacionat amb el Dret.

La modalitat "consulta" consisteix en: Pregunta dirigida als nostres advocats/es a la recerca d'orientació legal o jurídica, la resposta de la qual consistirà en el consell o opinió legal de l'advocat/a tendent a solucionar els seus dubtes.

El servei de consultes jurídiques va dirigit a particulars, empreses i a tots aquells professionals que necessitin assessorament jurídic en l'àmbit del Dret, sempre que es refereixin o estiguin directament relacionades amb l'aplicació de la legislació espanyola.

2) Acceptació de les condicions d'ús:

Les Condicions d'ús que aquí s'exposen són acceptades expressament per l'Usuari - Client o visitant de www.bossacomaxicoira.com, des del moment en el qual aquest contracta els serveis que s'ofereixen en el portal.

Bossacomaxicoira.com declina tota responsabilitat derivada de la utilització dels continguts i serveis oferts inclosos en el seu lloc Web amb infracció dels amatent en les Condicions Generals.

3) Condicions i funcionament del servei de consultes on-line:

Per a qualsevol informació addicional, dubte o suggeriment, pot contactar amb nosaltres a:

Bossacomaxicoira.com
C/ Colomer, 3
17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 00 34 972 30 66 33
Fax. 00 34 610 82 49 09
advocats@bossacomaxicoira.com